homecursusteammateriaallinksperscontact

> > cursus

 Cursus 

Deze cursus is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door het ROC Oost-Nederland in samenwerking met de Technische Akademie Ahaus. Projectpartners aan Duitse kant zijn de Berufsbildungsstätte Westmünsterland en het Euregio Qualifizierungs- und Technologieforum e.V. De actuele cursus duurt van 22 september 2003 tot en met 31 maart 2004. Lees verder of download de belangrijkste informatie als PDF-file.

> De cursus 2003/2004 in een notedop ...

Er is plaats voor zestig - dertig Nederlandse en dertig Duitse - cursisten: veertig met een ambtelijke achtergrond en twintig afkomstig uit het beroepsonderwijs. In de komende jaren zal naar alle waarschijnlijkheid deze cursus ook voor andere beroepsgroepen worden georganiseerd.
Voor de huidige cursus worden de deelnemers over drie (pilot-)groepen van elk twintig deelnemers verdeeld: twee ambtelijke groepen en een met deelnemers uit het beroepsonderwijs aan beide zijden van de grens. Centraal in de cursus staat echter niet de groep, maar een bijzondere werkvorm: de tandem. Elk tandem bestaat uit een Duitse en Nederlandse deelnemer met een vergelijkbare professionele achtergrond, die - gebruik makend van moderne informatie- en communicatietechnologie – elkaars werk in al zijn facetten en zo elkaars taal en cultuur verkennen. Op deze wijze gaat grensoverschrijdende samenwerking hand in hand met de vorming van een netwerk. Dat dit dringend noodzakelijk is, blijkt nogal eens in de dagelijkse praktijk: niet zelden ontstaan problemen door verschillen in structuren, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Kennis van de overeenkomsten en verschillen aan de andere kant van de grens kan dit verhelpen.

> Doelgroep

Deelname aan het project staat open voor werknemers van een (semi-)overheidsinstelling: gemeente, onderwijsinstelling, Kamer van Koophandel en aanverwante instellingen. Deze cursus richt zich in het bijzonder op degenen die nu of binnen afzienbare tijd bij grensoverschrijdende activiteiten betrokken (zullen) zijn, met name op de volgende terreinen: infrastructuur, ruimtelijke ordening, economische ontwikkeling, onderwijs, cultuur, sport en toerisme. Voor deelname is geen kennis van de Duitse taal vereist. Indien gewenst kunnen er aanvullende taalcursussen worden aangeboden. De ontwikkeling van de talenkennis kan middels een begin- en eindtoets vastgesteld worden, waarna een Europese taalcertificaat (CEFR) uitgereikt wordt. Hierover kunnen individuele afspraken gemaakt worden.

> De kosten

De huidige cursus wordt voor 50% gesubsidieerd met gelden uit het INTERREG-IIIA-programma van de Europese Unie. De andere financiers zijn de Provincie Overijssel, de deelstaat Nordrhein-Westfalen en de betrokken uitvoerende instellingen (ROC-ON en TAA). Hierdoor is het mogelijk de huidige cursus zonder kosten aan te bieden.

> De tandems

De tandems stellen de deelnemers in staat met en van elkaar te leren. Het streven is zo dicht mogelijk bij de dagelijkse praktijk te blijven. In het meest ideale geval werken de tandems gedurende de cursusperiode aan een concreet grensoverschrijdend probleem. Deze vorm van ’Leren in de praktijk’ – wat haast spelenderwijs de talenkennis en de interculturele competentie ten goede komt – bevordert bovendien de Nederlands-Duitse samenwerking. Voor de gemeenten en de andere organisaties ontstaat een win-win situation, indien het lukt in het kader van het project concrete problemen aan te pakken, die alleen in een grensoverschrijdende context opgelost kunnen worden. De onderwijsinstellingen – in het bijzonder het beroepsonderwijs – staan voor de uitdaging om op basis van een verkenning van elkaars structuren en ontwikkelingen tot hechte samenwerkingsverbanden te komen. Uiteindelijk zullen bestuurders, docenten en studenten hiervan alleen maar kunnen profiteren.

> De tandempartner

Men kan zich als tandem aanmelden. Als u reeds contact met iemand aan de andere kant van de grens heeft, spreekt u hem of haar dan aan. De andere mogelijkheid is dat u door de projectleiding met een geschikte partner wordt gematcht. Wij verzoeken u dan om een korte beschrijving van het gewenste profiel van de tandempartner (zie het antwoordformulier).

> De tandems in de praktijk

De tandem krijgen volledige ondersteuning van het team van moduulleiders. Ook kan er externe know-how worden ingeschakeld bij het aanpakken van concrete grensoverschrijdende vraagstukken.
    Een voorbeeld van actuele grensoverschrijdende problematiek:

    Duitse en Nederlandse grensgemeenten worden in toenemende mate geconfronteerd met Nederlanders die vanwege de beduidend lagere grond- en huizenprijzen in Duitsland ’over de grens trekken’. Deze ‘emigranten’ blijven echter wat betreft werk, scholing van de kinderen en recreatie op Nederland georiënteerd. Dit brengt een aantal problemen met zich mee, bijvoorbeeld voor de scholen in de grensgemeenten. Hier moeten grensoverschrijdende oplossingen voor bedacht worden.
> (Pilot-)Groepen

Eens in de drie weken wordt een bijeenkomst georganiseerd van de pilot-groep waartoe de tandem behoort. Tijdens een aantal van deze bijeenkomsten van twee uur zullen gerenommeerde gastsprekers optreden:
22 september spreekt Dik Linthout. Linthout is een kenner van de Duits-Nederlandse verhouding in al zijn facetten en schrijver van het in 2000 verschenen Onbekende buren dat twee jaar later in het Duits vertaald werd als Frau Antje und Herr Mustermann. Niederlande für Deutsche.
12 november spreekt Ute Schürings. Schürings is verbonden aan de Carl von Ossietzky Universität te Oldenburg en de schrijfster van het onlangs verschenen Zwischen Pommes und Praline.
Een ander deel van de bijeenkomsten zal gewijd zijn aan een aansprekend algemeen programma ter ondersteuning van de arbeid van de tandems. Hierbij moet gedacht worden aan thema’s als
  • kennis van land en volk
  • de politieke en sociale structuren in de buurlanden
  • onderwijs, met name actuele ontwikkelingen en trends in het (beroeps-)onderwijs
  • cultuurpolitiek en -management in de buurlanden
  • infrastructuur en -planning in de buurlanden (bijvoorbeeld met betrekking tot water)
  • mentaliteitsverschillen tussen Nederland en Duitsland c.q. culturele eigen(aardig)heden aan de andere kant van de grens
Het is de bedoeling dat het definitieve programma in overleg met de pilot-groep wordt bepaald. Indien mogelijk worden de bijeenkomsten gekoppeld aan culturele of maatschappelijke manifestaties in de Euregio.

> Programma van de (pilot-)groepen

Tijd: telkens 18.00 tot 20.00 uur.


Week

Datum

Pilot-groep

Plaats
Activiteit / onderwerpen / thema´s
2003
39 22 sept 1+2+3 Ahaus Startbijeenkomst:
Lezing Dik Linthout
41 8 okt 1+2+3 Ahaus  
46 12 nov 1+2+3 Ahaus Lezing van Ute Schürings
49 1 dec 1 Hengelo  
2 dec 3    
3 dec 2    
2004
3 14 jan 1+2+3 Ahaus  
6 2 feb 1 Hengelo  
3 feb 3    
4 feb 2    
8 16 feb 1 Hengelo  
17 feb 3    
18 feb 2    
11 8 mrt 1 Ahaus  
9 mrt 3    
10 mrt 2    
14 29 mrt 1+2+3 Hengelo Slotbijeenkomst


> Moduulleiders

Elk tandem en elke groep wordt begeleid door een ervaren team van moduulleiders.

> Locatie

De tandems krijgen de beschikking over een internet-communicatieplatform, waardoor op de eigen werkplek of zelfs thuis aan het project gewerkt kan worden. De bijeenkomsten van de groepen vinden afwisselend plaats in een gebouw van het ROC Oost-Nederland te Hengelo en in de Technische Akademie Ahaus.

> Studielast

De tandems communiceren minstens eenmaal per week minimaal een uur met elkaar. Daarbij wordt – indien gewenst – ondersteuning geboden door de moduulleiders. Voor- en nabereiding nemen bovendien elk wekelijks ook een uur in beslag. Elke drie weken - in totaal acht keer gedurende de cursus van september 2003 tot en met maart 2004 – is er een bijeenkomst van de pilot-groep. Deze bijeenkomsten duren van 18.00 tot 20.00 uur.

> Toetsing en certificaten

Het project heeft tot doel de vaardigheden die nodig zijn voor de grensoverschrijdende dialoog te vergroten. Omdat er aan een concreet project wordt gewerkt, vindt de toetsing in de eigen concrete werksituatie plaats. Om deze reden is er geen centrale eindtoets voorzien. Wel wordt een deelnamecertificaat uitgereikt.
Uiteraard kunnen aanvullende taalcursussen worden aangeboden en is het zelfs mogelijk een Europees taalcertificaat (CEFR) te behalen. Hierover moeten individuele afspraken gemaakt worden.